ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Цей Договір є ліцензійним публічним договором між Товариством з обмеженою відповідальністю «Школа Кармології», код ЄДРПОУ 45395538, що зареєстроване за адресою: вул. Дніпровська набережна, буд. 7а, кв. 16, м. Київ, 02098, Україна, в особі директора Хмєловської Марини Олександрівни, що діє на підставі статуту (надалі – «Ліцензіар»), з одного боку, і особою, яка Акцептувала дану пропозицію (надалі – «Ліцензіат»), з іншого боку, далі разом іменуються як Сторони, а кожен окремо – Сторона.
Даний ліцензійний договір (договір публічної оферти) (надалі – «Оферта», «Договір») на право використання об'єктів інтелектуальної власності адресований необмеженому колу Ліцензіатів, які укладають Договір на умовах, що визначені цим Договором та розміщений у відповідному розділі на сайті https://khmelovskaya.com/karmology.
Метою укладення даної Оферти є надання доступу до Курсу/-ів, майнові авторські права на які належать Ліцензіару та які розташовані на Сайті Ліцензіара з метою використання Ліцензіатом у своїй господарській діяльності з проведення навчання, тренінгів, курсів, консультування Ліцензіатами Кінцевих користувачів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:
1.1. Цим Договором визначаються порядок та умови надання інтерактивного доступу до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів, визначення яких наведено в основних термінах.
1.2. Відповідно до ст. ст. 205, 634, 638-642 Цивільного Кодексу України, в разі Акцепту викладених у цьому Договорі умов, шляхом замовлення відповідного інтерактивного доступу до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів, особа, яка провадить таке замовлення, стає Ліцензіатом (Акцепт умов рівнозначний укладенню Договору). При цьому Сторони розуміють, що дана особа має відповідати критеріям, які визначені в основних термінах поняттю Ліцензіат.
1.3. Прийняттям (Акцептуванням) цього Договору Ліцензіат підтверджує повну і безумовну згоду з усіма його умовами (Акцепт), що засвідчує факт укладання Оферти між Сторонами. Ліцензіат підтверджує свою згоду (Акцепт) сумлінно користуватись правами інтелектуальної власності, які він отримує у зв'язку з отриманням дозволу (Ліцензії) на інтерактивний доступ до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів, а також зобов'язується неухильно виконувати обов'язки та дотримуватись передбачених цим Договором заборон та обмежень.
1.4. На підтвердження перед третіми особами обсягу та дійсності прав, визначених цією Офертою, Ліцензіар не видає Ліцензіату Ліцензію на користування правами інтелектуальної власності, як окремий документ. Документи на підтвердження оплати та відповідний Тариф є достатнім доказом наявності у Ліцензіата прав на використання Курсу/-ів способами, вказаними в даній Оферті.

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ:
2.1. Оферта – публічна пропозиція (публічна оферта) на право використання об'єктів інтелектуальної власності у вигляді інтерактивного доступу до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів, адресована необмеженому колу фізичних осіб – Ліцензіатів, укласти Договір на умовах, що визначені в цій Оферті.
2.2. Акцепт – згода/прийняття Ліцензіатом всіх умов Договору з Ліцензіаром в тому вигляді, в якому вони викладені цій Оферті.
2.3. Ліцензіар – за умовами цього Договору Ліцензіаром є Товариство з обмеженою відповідальністю «Школа Кармології», код ЄДРПОУ 45395538, що зареєстроване за адресою: вул. Дніпровська набережна, буд. 7а, кв. 16, м. Київ, 02098, Україна, що здійснює діяльність в особі директора Хмєловської Марини Олександрівни на підставі Статуту та який є правовласником майнових авторських прав (виключна ліцензія) від Автора Курсу/-ів.
2.4. Ліцензіат – фізична особа, яка здійснила оплату винагороди (Роялті) за надання інтерактивного доступу до Курсу/-ів та її матеріалу/-ів згідно Тарифів, розміщених на сайті Ліцензіара: https://khmelovskaya.com/karmology. При цьому Ліцензіат усвідомлює, що повинен обов’язково відповідати наступним критеріям, а саме:
- пройти навчання в Школі Кармології Марини Хмєловської з правом консультування;
- по завершенню навчання успішно здати іспити та отримати Сертифікат про успішне закінчення школи з правом консультування від Автора, що підтверджує його кваліфікацію та надає Ліцензіату право на проведення навчання та консультування.
Наявність Сертифікату є обов’язковим критерієм для поняття Ліцензіат згідно з умовами цієї Оферти;
2.5. Сертифікат – обов’язковий документ, який отримує Ліцензіат за результатами успішно пройдених іспитів в Школі Кармології Марини Хмєловської з правом консультування.
2.6. Сайт – сукупність електронної (цифрової) інформації – програмного коду та оригінального тексту, зображень, аудіо- та відеофайлів, іконок, посилань, графіки, дизайну, торговельних марок та інших об’єктів інтелектуальної власності, а також знаків охорони, пов’язаних між собою і структурованих у межах адреси сайту: , інтерактивний доступ до яких здійснюється через мережу Інтернет.
2.7. Кінцевий користувач – будь-яка фізична особа, юридична особа або група фізичних та/або юридичних осіб, яка/-і буде/-уть проходити навчання Курсу/-ів у Ліцензіата.
2.8. Курс/-и – об’єкти авторського права, майнові права інтелектуальної власності (майнові авторські права) на які належать Ліцензіару на підставі виключної ліцензії від Автора згідно окремого договору, матеріали (записані та/або які проводяться онлайн у вигляді прямих ефірів), згідно обраного Курсу/-ів і Тарифу/-ів, розміщеного на сайті Ліцензіара: https://khmelovskaya.com/karmology. Всі матеріали, що містяться в Курсі/-ах є результатом творчої праці Автора.
2.9. Тариф – вартість надання Ліцензії на відповідний Курс/-и, що розміщений/-і на сайті Ліцензіара. Тариф є винагородою (Роялті) за надання Ліцензії.
2.10. Строк – термін, протягом якого діє Ліцензія і, відповідно, Ліцензіат має інтерактивний доступ до Курсу/-ів. Строк вказаний у відповідному Тарифі та в Статті 8 цього Договору;
2.11. Автор – фізична особа, яка своєю творчою працею створила Курс/-и. По даному Договору Автором є фізична особа: Хмєловська Марина Олександрівна.
2.12. Майнові права – виключні майнові права інтелектуальної власності (майнові авторські права) на право надання інтерактивного доступу до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів на умовах даної Оферти.
2.13. Інтерактивне надання доступу - поширення об’єктів авторського права у вигляді Курсу/-ів з метою навчання Кінцевих користувачів з використанням кабелю чи без нього, у тому числі в мережі Інтернет або інших інтерактивних мережах, зокрема розміщення гіперпосилань та розміщення на одному веб-сайті цифрового контенту з іншого веб-сайту без його відтворення (фреймінг) таким чином, щоб Ліцензіати мали змогу отримати доступ до відповідного об’єкта з місця та у час, обрані ними індивідуально або визначені Ліцензіаром.
2.14. Публічне виконання – подання твору шляхом декламації, безпосередньо (у живому виконанні) Ліцензіатом у місцях, де присутні чи можуть бути присутні особи, які не належать до кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, незалежно від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той самий час або в різних місцях і в різний час, в тому числі онлайн.
2.15. Публічний показ – будь-яка демонстрація Курсу/-ів і її матеріалу/-ів шляхом виконання, фонограми, відеограми, програми організації мовлення безпосередньо або на екрані за допомогою плівки, слайда, телевізійного кадру тощо (крім передачі в ефір чи по кабелю) або за допомогою інших пристроїв чи процесів у місцях, в яких присутні чи можуть бути присутніми Кінцеві користувачі, незалежно від того, присутні вони в одному місці і в один час чи в різних місцях і в різний час. Публічний показ аудіовізуального твору чи відеограми означає також демонстрацію окремих кадрів аудіовізуального твору чи відеограми без дотримання їх послідовності.
2.16. Публічне сповіщення – поширення в ефір для сприйняття публікою бездротовими засобами або за допомогою кабельної мережі чи супутника тощо Курсу/-ів.
2.17. Ліцензія – невиключна ліцензія (дозвіл) на право використання Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, шляхом надання інтерактивного доступу на Сайті Ліцензіара після оплати Тарифу на Строк.
2.18. Роялті – винагорода, що відповідає ознакам роялті, визначеним у відповідному податковому законодавстві України, чинному у відповідний момент дії Оферти, що нараховується за використання Курсі/-ів за Договором. Порядок виплати Роялті встановлюється у відповідному Тарифі.
2.19. Платіжна система - під платіжною системою Сторони розуміють система Fondy;
Інші терміни, що використовуються в даній Оферті, визначаються згідно з нормами чинного законодавства.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
3.1. Предметом цього Договору є надання Ліцензіаром Ліцензіату невиключної ліцензії (дозволу) на право використання Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, шляхом надання інтерактивного доступу на Сайті Ліцензіара (Ліцензія) після оплати Тарифу на Строк, обраного Ліцензіатом на умовах, визначених цим Договором виключно з метою навчання Кінцевих користувачів.
3.2. За цим Договором надаються права на використання Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів наступними способами:
3.2.1. використовувати Курс/-и і їх матеріал/-и, майнові авторські права на які належать Ліцензіару, в господарській діяльності Ліцензіата шляхом Публічного виконання, Публічного показу, Публічного демонстрування, Публічного сповіщення шляхом надання інтерактивного доступу Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів необмеженому колу осіб під час проведення тренінгів, семінарів з метою навчання Кінцевих користувачів;
3.2.2. при проведенні особистих та групових консультацій, програм супроводу Ліцензіат має право використовувати методичні матеріали Курсу/-ів для досягнення Кінцевим користувачем позитивного результату, при цьому, при проведенні консультацій Ліцензіат обов’язково повинен зазначити, що консультація надається із використанням Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів Автора;
3.2.3. використовувати Курс/-и і їх матеріал/-и в програмах супроводу в малих групах та індивідуально;
3.2.4. детально знайомити Кінцевих користувачів з вимогами Ліцензіара щодо принципів застосування Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів;
3.3. Дія цієї Оферти поширюється на територію всього світу та діє протягом строку, що встановлений відповідним Тарифом Курсу/-ів.
3.4. Ліцензіар підтверджує, що діє у відповідності до норм чинного законодавства України.
3.5. Для уникнення сумнівів, Сторони розуміють, що:
• Ліцензіат може використовувати Курс/-и виключно у межах, встановлених цим Договором, будь-які способи використання, що прямо не передбачені Договором, вважаються такими, щодо яких Ліцензіат не отримав ліцензію, незалежно від обґрунтованості припущень Ліцензіата з цього приводу; та
• Договором регулюються виключно відносини надання ліцензій стосовно Курсу/-ів і за Договором Ліцензіар не передає (не відчужує), а Ліцензіат не одержує (не набуває) жодних прав щодо жодних Курсу/-ів, незалежно від обґрунтованості припущень Ліцензіата з цього приводу; та
• Ліцензіат не одержує дозволу на надання будь-яким третім особам повноважень (субліцензій) на використання Курсу/-ів (крім випадків, які стосуються надання інтерактивного доступу Кінцевим користувачам з метою навчання), незалежно від обґрунтованості припущень Ліцензіата з цього приводу.
3.6. Ліцензія щодо використання відповідного Курсу/-ів вважається наданою з моменту оплати відповідного Тарифу на діє протягом Строку, вказаному у відповідному Тарифі.
3.7. Укладаючи таку Ліцензію Ліцензіат підтверджує, що він відповідає поняттю Ліцензіат, вказаному в Основних термінах цього Договору.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ:
4.1. Ліцензіар має право:
4.1.1. на власний розсуд бути присутнім при проведенні Ліцензіатом навчання Кінцевих користувачів (особисті та групові консультації), програм супроводу з метою перевірки якості навчання Ліцензіатом Кінцевих користувачів;.
4.1.2. вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд, як це передбачено в п. 9.3 цього Договору;
4.1.3. публікувати та поширювати інформацію будь-яким способом (зокрема, але не виключно – в рекламі) про співробітництво з Ліцензіатом за цим Договором, з урахуванням обмежень щодо конфіденційності визначених у Статі 11 цього Договору;
4.1.4. в односторонньому порядку призупинити дію Ліцензії за цією Офертою у випадку порушення Ліцензіатом будь-якої з умов цього Договору.
4.2. Ліцензіар зобов’язаний:
4.2.1. надати Ліцензіату Ліцензію у вигляді інтерактивного доступу до Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів при умові здійснення Ліцензіатом оплати обраного Тарифу на Сайті Ліцензіара та в разі, якщо Ліцензіат відповідає умовам, визначених в п. 2.4 Договору;
4.2.2. дотримуватись умов цього Договору.
4.3. Ліцензіат має право:
4.3.1. оформити замовлення на надання інтерактивного доступу до Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів згідно Тарифів, розміщених на Сайті Ліцензіара і умовами даної Оферти в разі, якщо Ліцензіат відповідає умовам, визначених в п. 2.4 Договору;
4.3.2. ознайомитись з описом Курсу/-ів і їх матеріалом/-ами, розміщених на Сайті Ліцензіара;
4.3.3. публікувати та поширювати інформацію будь-яким способом (зокрема, але не виключно – в рекламі) про співробітництво з Ліцензіаром за цим Договором, з урахуванням обмежень щодо конфіденційності визначених у Статі 11 цього Договору.
4.4. Ліцензіат зобов’язаний:
4.4.1. своєчасно оплатити винагороду (Роялті) за надання Ліцензії згідно Тарифів, що розміщені на Сайті Ліцензіара. Сплатити комісію банка за свій рахунок згідно тарифів банківської установи, через яку здійснюється платіж та самостійно ознайомитись з умовами роботи банківських та фінансових установ через які здійснює платіж Ліцензіару;
4.4.2. ознайомитись з умовами цієї Оферти про надання Ліцензії на Курс/-и і їх матеріал/-и, що розміщена на Сайті Ліцензіара;
4.4.3. у випадку проведення Ліцензіатом консультацій з Кінцевими користувачами з використанням Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів Автора, він обов’язково повинен зазначити, що консультація надається із використанням Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів Автора;
4.4.4. не порушувати права немайнові права інтелектуальної власності Автора та майнові права Ліцензіара;
4.4.5. використовувати Курс/-и виключно з метою навчання Кінцевих користувачів;
4.4.6. не передавати логіни і паролі доступу від свого акаунту на Сайті Ліцензіара будь-яким третім особам та/або забезпечувати неможливість доступу третіх осіб до акаунту Ліцензіата іншим шляхом;
4.4.7. не надавати іншим особам субліцензії на права використання Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів Автора, які були надані Ліцензіату за цим Договором;
4.4.8. не продавати, перепродавати Курс/-и третім особам.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ:
5.1. Ліцензіат самостійно оформлює Ліцензію згідно з Тарифами обраного Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, що розміщені на Сайті Ліцензіара, шляхом заповнення даних через Платіжну систему.
5.2. Оскільки Ліцензіатами є громадяни різних країн - тарифи для зручності публікуються в Євро та перераховуються в гривню по курсу, який встановлює платіжна система.

6. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ:
6.1. Винагорода (Роялті) за надання Ліцензії є вартістю кожного Тарифу, що розміщена на Сайті Ліцензіара. Вартість Договору визначається шляхом додавання вартості всіх обраних Ліцензій.
6.2. Винагорода (Роялті) за надання Ліцензії може змінюватись в залежності від Тарифу, строку платежу (рання оплата, термінова покупка, покупка в декілька етапів тощо), черговість оплат, кількість замовлень, періодичність покупок тощо. Всі умови викладені на Сайті Ліцензіара за адресою: https://khmelovskaya.com/karmology.
6.3. Ліцензіат може здійснити оплату винагороди наступними способами:
6.3.1. через належно акредитовану відповідно до діючого законодавства платіжну систему;
6.3.2. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Ліцензіара, що вказаний в рахунку та на умовах обраного Тарифу, що розміщений на Сайті Ліцензіара;
6.3.3. іншим способом за домовленістю з Ліцензіаром.
6.4. Ліцензія вважається оплаченою Ліцензіатом з моменту отримання Ліцензіаром підтвердження з банку про надходження всієї суми оплати на поточний рахунок Ліцензіара. В окремих випадках, на власний розсуд Ліцензіара, підтвердженням факту оплати може бути:
6.4.1. копія платіжного доручення у разі безготівкової форми оплати;
6.4.2. копія квитанції про оплату з печаткою банку, через який здійснено оплату;
6.4.3. копія квитанції терміналу тощо.

7. УМОВИ ВІДМОВИ ВІД ЛІЦЕНЗІЇ ТА ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ:
7.1. Після оформлення Ліцензії та її оплати, у кожному окремому випадку, Ліцензіат отримує право відмовитись від Ліцензії та запросити повернення винагороди (Роялті), повідомивши про це Ліцензіара шляхом подання про це запиту до Ліцензіара.
7.2. Від дати отримання Ліцензіаром запиту на повернення коштів залежить можливість повернення коштів та сума утримань, пов'язаних із поверненням коштів.
7.3. Ліцензіат погоджується з тим, що, якщо він вже почав користуватися Ліцензією шляхом отримання інтерактивного доступу до Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, які є об’єктами авторського права, протягом терміну відмови, Ліцензіар утримує із внесеної Ліцензіатом суму винагороди фактично наданого доступу до матеріалу/-ів Курсу/-ів, що містились в інтерактивному доступі, на момент отримання запиту на повернення.
7.4. Політика відмови від прав від користуванням Ліцензії:
7.4.1. Ліцензіат має право відмовитись від Ліцензії протягом 14 календарних днів з дати оплати винагороди (Роялті). У разі раннього бронювання або оплати Ліцензії частинами, датою початку їх Ліцензії вважається дата здійснення першого платежу;
7.4.2. для отримання коштів Ліцензіату необхідно зв’язатись з Ліцензіаром та оформити запит на їх повернення в установленому порядку;
7.4.3. оскільки деякі види Курсів і їх матеріалу/-ів передбачають надання закритої інформації та цінного контенту, а також інтерактивний доступ до закритих чатів, спільнот та груп, де містяться додаткові методичні матеріали, Ліцензіат розуміє, що у разі оформлення повернення після надання Ліцензіату подібної інформації та інтерактивного доступу до чатів, при поверненні, Ліцензіар може утримати із внесеної Ліцензіатом суми від 10 до 50% вартості Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, незалежно від кількості занять, які містить Курс/-и і їх матеріал/-и, щодо яких Ліцензіат отримав інтерактивний доступ.
7.5. Оформлення повернення коштів:
7.5.1. для відмови від Ліцензії та оформлення повернення коштів Ліцензіату необхідно надіслати запит Ліцензіару на e-mail: office.khmelovskay@gmail.com або зв’язатись з відділом турботи. Ліцензіар підтвердить отримання від Ліцензіата запиту на повернення коштів.
7.5.2. для оформлення повернення коштів, Ліцензіат обов'язково надсилає заяву, де буде вказана наступна інформація:
- ПІБ та e-mail, вказані при оформленні Ліцензії;
- назву Курсу/-ів;
- дату оформлення замовлення;
- інформацію про платежі;
- причини відмови від Ліцензії;
- паспортні дані;
- ідентифікаційний код в разі наявності;
- місце проживання;
- та іншу необхідну інформацію на розсуд Ліцензіата.
7.5.3. Ліцензіат розуміє, що якщо він не надасть необхідну інформацію, Ліцензіар має право відмовити Ліцензіату у поверненні винагороди та не розглядати звернення.
7.6. Наслідки відмови від Ліцензії:
7.6.1. якщо Ліцензіат оформив запит на повернення коштів, які він сплатив у якості винагороди (Роялті) у вказаний термін, Ліцензіар повертає Ліцензіату дані кошти протягом 14 робочих днів з дня ухвалення запиту;
7.6.2. для повернення коштів, які він сплатив у якості винагороди (Роялті), Ліцензіар користується тими самими способами здійснення платежу, який Ліцензіат використовував для оплати винагороди (Роялті) за Ліцензію. Ліцензіар утримує із суми повернення винагороди (Роялті) всі додаткові комісії банків та платіжних систем, пов'язаних з поверненням такого платежу;
7.7. Використання коштів на оплату іншого Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів:
7.7.1. не пізніше 1 місяця з дати здійснення платежу, Ліцензіат має право запросити зарахувати сплачені кошти в рахунок оплати будь-якого іншого Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів. Якщо вартість Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, що купується, перевищує розмір внесеної Ліцензіатом суми (депозиту), Ліцензіат зобов'язується доплатити різницю до початку надання права на користування Курсом/-ами і їх матеріалу/-ів. Якщо сума депозиту перевищує вартість замовленого Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, різниця вартості не повертається. При цьому визначення Курсу/-ів має відповідати п. 2.8. цього Договору;
7.7.2. для дотримання встановленого терміну Ліцензіат повинен повідомити Ліцензіара у порядку, встановленому для оформлення запиту на повернення коштів.
7.8. Закінчення періоду відмови від Ліцензії:
7.8.1. у випадку, якщо право користування Ліцензією було надано в повному обсязі, до закінчення терміну відмови (наприклад: Ліцензіат вже отримав інтерактивний доступ до всіх уроків та матеріалів Курсу/-ів) та/або до моменту отримання запиту на повернення, повернення коштів не здійснюється.
7.8.2. у разі отримання запиту на повернення коштів (відмови від Ліцензії) з порушенням встановлених строків відмови повернення коштів не здійснюється.
7.9. Внесений аванс у якості винагороди (Роялті) бронює за Ліцензіатом зазначені умови та поверненню не підлягає.

8. СТРОКИ ДІЇ НЕВИКЛЮЧНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ІНТЕРАКТИВНОГО ДОСТУПУ ДО КУРСУ/-ІВ І ЇХ МАТЕРІАЛУ/-ІВ:
8.1. Ліцензіар надає, а Ліцензіат Акцептує Ліцензію при умові здійснення винагороди (Роялті) на умовах, визначених цим Договором, а також отримує інтерактивний доступ до Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів в залежності від обраного Тарифу на строки, які визначені нижче:
8.1.1. строк невиключної Ліцензії Тарифу «Базовий» становить – протягом всього строку навчання Кінцевих споживачів та 3 місяці по завершенню Тарифу «Базовий»;
8.1.2. строк невиключної Ліцензії Тарифу «Стандарт» становить – протягом всього строку навчання Кінцевих споживачів та 6 місяців по завершенню Тарифу «Стандарт»;
8.1.3. строк невиключної Ліцензії Тарифу «Преміум» становить – протягом всього строку навчання Кінцевих споживачів та 12 місяців по завершенню Тарифу «Преміум».
8.2. Вищезазначені строки дії невиключної Ліцензії не для кінцевого користування.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ:
9.1. Невиключна Ліцензія (дозвіл) на право доступу та використання Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів починає діяти з моменту здійснення повної оплати обраного Тарифу та діє протягом строку по обраному Тарифу, встановленого п. 8 цього Договору.
9.2. Цей Договір укладається на визначений термін та набуває чинності з моменту натискання на кнопку «ОПЛАТИТИ», чим Ліцензіат надає Акцепт (згоду) на здійснення покупки Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів.
9.3. Ліцензіар залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Ліцензіаром змін в Оферту такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Ліцензіара, якщо інший строк набуття чинності змін не визначено додатково під час такого розміщення.
9.4. Якщо рахунок на оплату, згенерований на основі замовлення Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів, не оплачений Ліцензіатом протягом 5 банківських днів, цей Договір може бути розірваним Ліцензіаром в односторонньому порядку без повідомлення про таке розірвання Ліцензіата, що означає відкликання невиключної Ліцензії Ліцензіата.
9.5. Ліцензіар може в односторонньому порядку призупинити дію цього Договору та надання Ліцензії без повернення винагороди (Роялті) в разі порушення Ліцензіатом наступних умов:
9.5.1. використання Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів не способами, що не передбачені п. 3.2 Договору;
9.5.2. передання логінів, паролів до інтерактивного доступу до Курсу/-ів третім особам.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ:
10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цієї Оферти в порядку, передбаченому цим Договором і чинним законодавством України.
10.2. Ліцензіар не несе жодної відповідальності перед Ліцензіатом, якщо Ліцензіат:
10.2.1. порушив строки та умови оплати за цим Договором та/або
10.2.2. не скористався Ліцензією у строки, визначені цим Договором та/або;
10.2.3. Ліцензіат не відповідає умовам, визначених в п. 2.4 Договору.
10.3. Ліцензіат розуміє і усвідомлює, що всі обіцяні результати від права інтерактивного доступу та користування Курсом/-ами і їх матеріалом/-ами Ліцензіара, є наслідком узагальненого досвіду Автора і, зокрема, право доступу до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів може не принести очікуваного результату Ліцензіату.
10.4. Ліцензіат, реалізовуючи право інтерактивного доступу до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів, покладається виключно на власний здоровий глузд і на свої рішення, відносно області застосування невиключної Ліцензії від Ліцензіара.
10.5. Ліцензіат погоджується, що треті особи, які діють від імені та за дорученням Ліцензіара не несуть відповідальності за правильність або помилковість прийнятих Ліцензіатом рішень щодо наданої невиключної Ліцензії і будь-якої інформації, продукції або інших доступних аудіо-, відео- і текстових матеріалів.
10.6. Ліцензіар не несе відповідальність за порушення умов Договору в разі надання Ліцензіатом недостовірної та/або неповної інформації щодо себе під час оформлення замовлення, в тому числі контактної інформації (e-mail, телефон і т.п.), а також в разі ненадання Ліцензіатом нової контактної інформації (e-mail, телефон).
10.7. Ліцензіар несе відповідальність за порушення умов Договору, виключно у разі, якщо неналежне виконання сталося з його вини.
10.8. Ліцензіар не несе відповідальності за модифікацію і зміни методичних матеріалів та способу їх надання: програми тренінгу і розкладу занять, а також за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких забезпечується інтерактивний доступ до Курсу/-ів та використання їх матеріалу/-ів.
10.9. За порушення умов цього Договору Ліцензіат повинен буде оплатити штраф в розмірі 100% суми, сплаченої за Ліцензію у вигляді інтерактивного доступу до Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів у випадку, якщо:
10.9.1. використання Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів не способами, що не передбачені п. 3.2 Договору;
10.9.2. передання логінів, паролів до інтерактивного доступу до Курсу/-ів третім особам.
10.10. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, повинні бути врегульовані шляхом взаємних переговорів між ними шляхом поданням відповідного запиту до Сторони.
10.11. Сторони розуміють, що до передачі спору до суду між Сторонами має бути дотриманий досудовий порядок його врегулювання. Відповідний запит повинен відправлений на адресу іншої Сторони, а саме:
- на e-mail Ліцензіара: office.khmelovskay@gmail.com або зв’язатись з відділом турботи. Ліцензіар підтвердить отримання від Ліцензіата такого запиту.
- на e-mail Ліцензіата, який був зазначений ним під час здійснення покупки Курсу/-ів і їх матеріалу/-ів.
В запиті Сторона зобов’язана зазначити наступну інформацію:
- ПІБ та e-mail Сторони;
- назву Курсу/-ів;
- суть суперечки/претензій і їх причини.
Сторона, яка одержала такий запит, зобов'язана розглянути її протягом 7 календарних днів з моменту отримання та направити іншій Стороні відповідь.
10.12. У разі якщо протягом 14 календарних днів з моменту подачі запиту Стороною іншій Стороні про що має місце суперечка або претензія, не будуть врегульовані або будуть врегульовані не повністю, будь-яка із Сторін має право звернутись до відповідного суду згідно матеріального і процесуального права України.
У випадку, якщо запит був поданий Ліцензіатом, який є нерезидентом України, то всі спори, розбіжності або вимоги, що виникають або стосуються цього Договору або в зв’язку з ним, у тому числі його порушення, припинення (розірвання) або недійсності підлягає вирішенню в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України. Місце проведення засідань суду – м. Київ, Україна.
10.13. Сукупний розмір відповідальності Ліцензіара за цим Договором, включаючи розмір штрафних санкцій (пені, неустойок) та/або відшкодовуваних збитків за будь-яким позовом або претензією відносно Договору чи його виконання, обмежується 1% вартості Курсу/-ів за цим Договором.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ:
11.1. Сторони цим дають згоду на збір, обробку, зберігання персональних даних: ім'я, прізвище, по-батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний номер, номер телефону, e-mail, дані щодо місця проживання, а також інші дані, добровільно надані Стороною з метою забезпечення реалізації відносин, що виникають з цього Договору.
11.2. Сторони зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків за цим Договором.
11.3. Інші умови щодо конфіденційності і обробки персональних даних Ліцензіата, розміщені на Сайті Ліцензіара за посиланням: https://khmelovskaya.com/politika та є відкритим для зручного ознайомлення Ліцензіатом.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ):
12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами та/або обставинами непереборної сили, тобто, подіями або обставинами, які дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, що настали після укладення цього Договору та носять непередбачений і невідворотний характер.
12.2. До форс-мажорних обставин та/або обставинами непереборної сили належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, псування мережі інтернет та засобів телекомунікацій, викликані аваріями або несприятливими, погодними умовами, небезпеки і випадковості, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль тощо), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.
12.3. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин та/або обставин непереборної сили, повинна негайно інформувати іншу Сторону про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження таких обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин та/аба обставин непереборної сили.
12.4. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через вищеперераховані обставини.
12.5. Якщо через форс-мажорних обставин та/або дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.
Незважаючи на настання форс-мажорних обставин та/або дію обставин непереборної сили, перед припиненням цього Договору внаслідок таких обставин, Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

13. ПРИКІНЦЕВІ УМОВИ ДОГОВОРУ:
13.1. Інформація про Ліцензіата використовується в цілях виконання його замовлення, надсилання пропозицій та інформаційних матеріалів Ліцензіара та/або розміщення відгуків Ліцензіата у разі їх наявності.
13.2. У випадку небажання отримувати розсилку, Ліцензіат має право звернутися до Ліцензіара, написавши заяву про відмову від отримання рекламних та/або інформаційних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.
13.3. Будь-яка із Сторін може розповсюджувати у будь-який спосіб (зокрема, але не виключно – в рекламі) інформацію щодо співробітництва з іншою Стороною за цим Договором, з урахуванням визначених ним обмежень щодо конфіденційності.
13.3. Ліцензіар не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Ліцензіатом при оформленні замовлення.
13.4. Ліцензіар та Ліцензіат підтверджують, що надання Акцепту не є фіктивною угодою чи угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.
13.5. Цей Договір складено Українською мовою для публікації на Сайті Ліцензіара. У разі розбіжності у текстах англомовної та українськомовної версій Договору переважну силу має українськомовна версія Договору.

Политика конфиденциальности https://khmelovskaya.com/politika